Lederkurs


– samspill og roller

Dette er et ledelseskurs med fokus på å øke effektiviteten av lederskapet og motivasjonen til medarbeiderne. Gjennom et godt samspill og klare roller, kan det bli lettere for begge parter å få en flott arbeidsplass og samtidig nå sine mål. Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner case og øvelser.

De fleste ledere har all for liten tid til å “lede” på grunn av at de må gjøre andre ting som jobben krever. Vi kan hjelpe slike bedrifter med denne leder-jobben og samtidig dokumentere hvilke utfordringer og muligheter som finnes i organisasjonen. Medarbeiderne og lederne vil dermed oppleve seg mer sett og ivaretatt, samtidig som dokumentasjonen avgrenser og prioriterer oppgavene for dem alle.


I alle mellommenneskelige relasjoner er kommunikasjon viktig og kan samtidig være vanskelig. Det å forstå et annet menneske er ikke alltid like lett, spesielt hvis man hovedsaklig fokuserer på de ordene som blir sagt. Ofte er vi mennesker slik at vi ikke sier det vi mener, og det vi forsøker å si, kan av og til bli misforstått av mottakerne.

Vi har alle vårt ståsted og oppfatning av oss selv og andre. Vi kan også være ubevisste på enkelte områder og overfor andre mennesker. Eller vi er ikke fokuserte nok overfor mottakerne. Alt dette kan gi grobunn for misforståelser, og disse misforståelsene kan være en utfordring å komme seg ut av.

Innhold:


– Økt bevissthet om rammer, roller og samspill
– Økt samarbeidskompentanse og bedre kommunikasjonsferdigheter
– Økt trygghet i rollene som leder og medarbeider, samt engasjement i organisasjonen som helhet
– Sortering og håndtering av utfordringer og frustrasjoner
– Målrettet arbeid med oppfølging

Kompendium og kursbevis utstedes.


Hva kan Sinius tilby?

På organisasjonsnivå kan vi utarbeide programmer som kan bidra til å dekke
organisasjonens behov for mobilisering av kompetanse og bidra til at det ut-
vikles og etableres en felles forståelse for mål  og forventninger. Videre mål-
sette sammen hel- og delmål for perioden, samt felles handlingsplan.

På personnivå kan vi blant annet utarbeide programmer som skal stimulere
til egenutvikling og bidra til:

 • Økt samarbeidskompetanse og bedre kommunikasjonsferdigheter.
 • Økt bevissthet om egen kompetanse og forståelse av
  bedriftens kompetansebehov.
 • Økt bevissthet om eget ansvar og muligheter i forhold
  kompetanse- og karriereutvikling.
 • Økt trygghet i rollene som leder og medarbeider, samt
  engasjement i organisasjonen som helhet.
 • Sortering og håndtering av utfordringer og frustrasjoner.
 • Målrettet arbeid med oppfølging.


Eksempel på pakkeløsning:

 • 3 samlinger (alle i bedriften) per år x 2 dager kl 13.00 – 19.00 – foredrag
  med diskusjon, samt gruppearbeid. Alt dokumenteres.
 • 4 timer individuell coaching per ansatt per år – individuell handlingsplan
  utarbeides. Presentasjon av resultat til bedriften dokumenteres.